5cm小帮手 5cm.cn

上海法国外贸银行行号查询

上海法国外贸银行大额行号查询,上海法国外贸银行网点查询,上海法国外贸银行SWIFT码查询

行号 名称 电话 邮编 地址 SWIFT CODE
695290000018 法国外贸银行股份有限公司上海分行 021-61633266 200120 上海市浦东陆家嘴环路1000号汇丰大厦19楼 --

上海银行网点大全